Fundació

La Fundació L’Atlàntida (abans Fundació Privada Estudis Musicals de Vic) va ser creada pel Patronat d’Estudis Osonencs el 4 de juliol de 1990 i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, per resolució del conseller de Justícia el 18 de setembre de 1990, amb el número 498. La fundació tenia per objecte impartir ensenyament musical mitjançant la creació o gestió d’una escola de música o conservatori.

 

Dinou anys més tard, en el context de l’expansió dels equipaments culturals de Vic, la Fundació Estudis Musicals de Vic decideix una reforma estatutària, 18 de març de 2009, on es canvia el nom (Fundació L’Atlàntida) i s’amplia l’objecte fundacional amb la gestió d’equipaments culturals i l’organització de qualsevol tipus d’acte relacionat amb la cultura. Això li permet presentar la seva candidatura per gestionar L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona (CAE), segons el concurs municipal per a la contractació dels serveis d’escola de música, conservatori i arts escèniques de Vic, convocat el 27 d’agost de 2009. El contracte resultant amb l’Ajuntament de Vic estableix que la concessió serà de 24 anys, amb períodes de pròrroga sotmesos a l’aprovació del consistori, prèvia presentació d’un contracte programa.

 

La Fundació L’Atlàntida és una fundació privada, sense ànim de lucre, que té com a missió contribuir al lleure i a la formació dels ciutadans en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Per portar a terme aquesta missió, la Fundació L’Atlàntida gestiona l’EMVIC (Escola de Música, Conservatori i Aules associades de Vic) i el CAE (Centre d’Arts Escèniques d’Osona). Un servei d’àmbit educatiu i un servei d’àmbit sociocultural entre els quals s’ha establert una relació de convivència i de col·laboració activa a fi de potenciar-ne el conjunt. La possibilitat que l’EMVIC utilitzi els espais i les instal·lacions del CAE i que des del CAE es dissenyin programacions de forma conjunta amb l’EMVIC, contribueix en gran mesura a l’èxit dels dos projectes considerats, en cadascun dels seus àmbits, models dels més emblemàtics del país.

El Patronat de la Fundació està format per diversos membres del Consistori de Vic i per representants il·lustres de la societat civil. La presidència de la Fundació recau en l’alcalde de Vic.

 

Presidenta
Anna Erra i Solà, alcaldessa de Vic (CDC)

Vicepresidenta
Susagna Roura i Pujols, regidora de Cultura (CDC)

Secretari
Àlvar Solà i Serrabou, regidor d’Educació (CDC)

Vocals

Joan Ballana i Gonzàlez, regidor de l’Ajuntament de Vic (ERC)

Josep Salom Ges, representant dels municipis de la comarca que tenen una activitat permanent a l’EMVIC i Alcalde de Tona (CDC)

Enriqueta Anglada d’Abadal, fundadora i exdirectora del Cor Cabirol i de la Coral Canigó

Lluís Anglada de Ferrer, director del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i representant del Patronat d’Estudis Osonencs

Jaume Ayats Abeyà, director del Museu de la Música de Barcelona

Joaquim Badia Armengol, advocat especialista en dret de fundacions i secretari de la Fundació del Gran Teatre del Liceu

Joan Oller Cuartero, director del Palau de la Música Catalana

Josep Saigí Grau, exinterventor municipal de l’Ajuntament de Vic

Pilar Soldevila García, economista i professora de la Universitat Pompeu Fabra

Víctor Sunyol Costa, escriptor i professor de literatura

 

Director general de la Fundació (amb veu i sense vot)
Montse Catllà Dot

Directora de l’EMVIC (amb veu i sense vot)

Secretària d’actes (amb veu i sense vot)

 

Per a més informació, cliqueu aquí.

ECONÒMIC

Tal com detalla la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació L’Atlàntida com a fundació privada sense ànim de lucre, garanteix la transparència de la seva gestió i anualment publica els comptes auditats.

Per consultar l’informe d’auditoria dels comptes del 2012, cliqueu aquí

Per consultar l’informe d’auditoria dels comptes del 2013, cliqueu aquí

Per consultar els comptes anuals i l’informe d’auditoria del 2014, cliqueu aquí

Per consultar els comptes anuals i l’informe d’auditoria del 2015, cliqueu aquí

Per consultar l’informe d’auditoria dels comptes del 2016, cliqueu aquí

Per consultar l’informe d’auditoria dels comptes del 2017, cliqueu aquí

CONVENIS

La Fundació L’Atlàntida renova anualment convenis amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2013, cliqueu aquí

Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2014, cliqueu aquí

Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2015, cliqueu aquí

Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2016, cliqueu aquí

Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2017, cliqueu aquí

La Fundació L’Atlàntida, constituïda l’any 1990, té com a objectiu impartir l’ensenyament musical en tots els graus i nivells que permet la regulació legal vigent i gestionar equipaments culturals de titularitat pública o privada mitjançant la programació d’activitats musicals, teatrals, artístiques i culturals. És, doncs, voluntat de la Fundació, col·laborar amb diferents entitats i institucions vinculades al sector educatiu o cultural.

Per consultar els convenis de col·laboració formalitzats el 2015, cliqueu aquí

Per consultar els convenis de col·laboració formalitzats el 2016, cliqueu aquí

Per consultar els convenis de col·laboració formalitzats el 2017, cliqueu aquí

Per consultar els convenis de col·laboració formalitzats del primer semestre de 2018, cliqueu aquí

CONTRACTACIÓ SERVEIS / PERSONAL

Per consultar contractes formalitzats del 2014 al 2017, cliqueu aquí

Per consultar contractes formalitzats del 2017 i 2018, cliqueu aquí.

 

 

 

CONCURS NEGOCIAT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL DISSENY I LA PROGRAMACIÓ D’UNA PÀGINA WEB PER A L’ATLÀNTIDA, CENTRES D’ARTS ESCÈNIQUES D’OSONA, UNA PÀGINA WEB PER A L’ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI DE VIC I DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA INTRANET COMPARTIDA PER ALS DOS SERVEIS

Per consultar els requeriments i les condicions del concurs clicar aquí.

RESOLUCIÓ CONCURS NEGOCIAT:

Atès que el 22 de desembre de 2017 la Fundació L’Atlàntida va obrir un concurs negociat per a l’adjudicació del disseny i la programació d’una pàgina web per a L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona, una pàgina web per a l’Escola de Música i Conservatori de Vic i per a la construcció d’una intranet compartida per als dos serveis.

Atès que fins al 25 de gener de 2018 tres empreses van presentar la documentació pertinent per participar en el concurs.

Atès que durant les darreres setmanes les tres empreses concursants han presentat i defensat les seves respectives propostes.

La comissió de valoració ha resolt que:

L’empresa que ha obtingut major puntuació en la totalitat del concurs ha estat la número 3.

Puntuació:

web

Vic, 16 de febrer de 2018

La Fundació L’Atlàntida disposa d’un reglament de règim intern a fi de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació en tots els procediments de contractació; i també que l’adjudicació dels contractes es faci a l’oferta més avantatjosa des del punt de vista econòmic.

Per descarregar-vos el document complet en format PDF cliqueu aquí.

Cessió gratuïta d’espais per a la realització d’espectacles a L’Atlàntida amb finalitats benèfiques 2018. Acta de Resolució
 
 
Amb data 3 de juny de 2011, el Patronat de la Fundació L’Atlàntida va aprovar una modificació de pressupost, que inclou una partida dedicada a cedir el cost dels espais de L’Atlàntida, per a l’organització de dos espectacles l’any, promoguts per entitats sense ànim de lucre dedicades al desenvolupament social o a pal·liar situacions d’exclusió social.
 
 
Per poder sol·licitar la cessió gratuïta dels espais de L’Atlàntida, cal seguir la omplir el següent formulari per a la cessió gratuïta d’espais.

La Fundació L’Atlàntida convoca una plaça vacant a temps parcial:

 

PROCÉS SELECCIÓ: CONVOCATÒRIA PER UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA PER AL DEPARTAMENT DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ DE LA FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA

Atès que el 3 de setembre es van publicar les bases per a la convocatòria administratiu/va per al departament de màrqueting i comunicació de la Fundació L’Atlàntida
Atès que 70 candidats van presentar la seva candidatura en el termini establert
Atès que la comissió de selecció va emplaçar la resolució de la primera fase al 10 d’octubre
Atès que la comissió de selecció ha valorat i puntuat cadascun dels currículums ampliant la puntuació mínima per passar a la següent fase a: 1,4 punts.

Es resolt que:
Els candidats que han superat la primera fase i que passaran a la segona fase del procés (Resolució de diferents exercicis pràctics) que es durà a terme el proper 17 d’octubre a les 18h a la Sala 3 de L’Atlàntida són:

9
16
21
24
33
34
38
47
50
65
67

Actualització del Calendari de selecció:
17 d’octubre de 18 h a 20 h: Resolució diferents exercicis pràctics (segona fase)
26 d’octubre, publicació al web dels candidats que passen a la tercera fase
30 d’octubre de 18h a 19h: Realització d’un test de competències (tercera fase)
6 de novembre, publicació al web dels candidats aptes
7 de novembre, entrevistes als candidats finalistes (quarta fase)
21 de novembre, publicació dels resultats finals

INCORPORACIÓ AL LLOC DE TREBALL
3 de desembre

*Qualsevol dubte o aclariment respecte les valoracions d’aquest procés, s’atendrà un cop finalitzi tot el procés de selecció.

Vic, 10 d’octubre de 2018


Modificació del Calendari del procés de selecció:
Degut a l’elevat nombre de candidatures que opten a participar en aquest procés, la comissió de selecció emplaça la resolució de la primera fase al 10 d’octubre.
A partir del 10 d’octubre es publicarà l’actualització del calendari del procés de selecció.

Vic, 24 de setembre de 2018

RESULTATS PROCÉS SELECCIÓ: CONVOCATÒRIA PER PLAÇA DE TÈCNIC D’ESPECTACLES A LA FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA

Tercera fase: Entrevista dels candidats finalistes amb la comissió de selecció.

Atès que el 3 de setembre es van publicar les bases per a la convocatòria per a una plaça de tècnic d’espectacles a la Fundació L’Atlàntida.
Atès que el 8 candidats varen presentar el seu currículum en el termini establert.
Atès que la comissió de selecció va puntuar i contrastar cadascun dels currículums.
Atès que el 14 de setembre es va publicar el llistat dels candidats que havien obtingut major puntuació per passar a la segona fase del procés.
Atès que els candidats amb major puntuació van realitzar un text de competències (apte o no apte)
Atès que en la segona fase del procés tots els candidats van obtenir la qualificació de: apte
Atès que els candidats finalistes van ser entrevistats per la comissió de selecció

Es resolt* que:
El candidat que ha superat les tres fases del procés és el:
03

*Qualsevol dubte o aclariment respecte les valoracions d’aquest procés de selecció caldrà notificar-les per escrit a info@latlantidavic.cat abans del proper 28 de setembre.

Vic, 21 de setembre de 2018


Segona fase: Realització d’un test de competències

Atès que el 3 de setembre es van publicar les bases per a la convocatòria per a una plaça de tècnic d’espectacles a la Fundació L’Atlàntida.
Atès que el 8 candidats varen presentar el seu currículum en el termini establert.
Atès que la comissió de selecció va puntuar i contrastar cadascun dels currículums.
Atès que el 14 de setembre es va publicar el llistat dels candidats que havien obtingut major puntuació per passar a la segona fase del procés.
Atès que els candidats amb major puntuació van realitzar un text de competències

Es resolt que:

La valoració dels candidats en la segona fase és:
03: APTE
06: APTE
07: APTE

Vic, 21 de setembre de 2018


Primera fase: Valoració del currículum tenint en compte el perfil d’aquesta convocatòria

Atès que el 3 de setembre es varen publicar les bases per a la convocatòria per a una plaça de tècnic d’espectacles a la Fundació L’Atlàntida.
Atès que 8 candidats varen presentar el seu currículum en el termini establert.
Atès que la comissió de selecció ha puntuat i valorat cadascun dels currículums.

Es resolt que:
Els candidats que han obtingut major puntuació en la valoració del currículum i passaran a la segona fase del procés (Realització d’un test de competències) que es durà a terme el dimarts 18 de setembre a l’Escola de Música i Conservatori de Vic són:
Candidat: 03
Candidat: 06
Candidat: 07

Qualsevol dubte o aclariment respecte la valoració d’aquesta primera fase, s’atendrà un cop hagi finalitzat tot el procés de selecció.

Vic, 14 de setembre

La Fundació L’Atlàntida convoca tres places vacants a temps parcial.
Podeu descarregar-vos les bases de cada convocatòria en els següents enllaços.

 

 

Comparteix

Ús de Galetes

www.latlantidavic.cat utilitza Cookies de tercers amb la finalitat de prestar un millor servei. Si contínua navegant està acceptant el seu ús. No obstant això, pot canviar la configuració de les Cookies. Veure política

ACEPTAR
Aviso de cookies