Fundació

La Fundació L’Atlàntida (abans Fundació Privada Estudis Musicals de Vic) va ser creada pel Patronat d’Estudis Osonencs el 4 de juliol de 1990 i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, per resolució del conseller de Justícia el 18 de setembre de 1990, amb el número 498. La fundació tenia per objecte impartir ensenyament musical mitjançant la creació o gestió d’una escola de música o conservatori.

 

Dinou anys més tard, en el context de l’expansió dels equipaments culturals de Vic, la Fundació Estudis Musicals de Vic decideix una reforma estatutària, 18 de març de 2009, on es canvia el nom (Fundació L’Atlàntida) i s’amplia l’objecte fundacional amb la gestió d’equipaments culturals i l’organització de qualsevol tipus d’acte relacionat amb la cultura. Això li permet presentar la seva candidatura per gestionar L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona (CAE), segons el concurs municipal per a la contractació dels serveis d’escola de música, conservatori i arts escèniques de Vic, convocat el 27 d’agost de 2009. El contracte resultant amb l’Ajuntament de Vic estableix que la concessió serà de 24 anys, amb períodes de pròrroga sotmesos a l’aprovació del consistori, prèvia presentació d’un contracte programa.

 

La Fundació L’Atlàntida és una fundació privada, sense ànim de lucre, que té com a missió contribuir al lleure i a la formació dels ciutadans en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Per portar a terme aquesta missió, la Fundació L’Atlàntida gestiona l’EMVIC (Escola de Música, Conservatori i Aules associades de Vic) i el CAE (Centre d’Arts Escèniques d’Osona). Un servei d’àmbit educatiu i un servei d’àmbit sociocultural entre els quals s’ha establert una relació de convivència i de col·laboració activa a fi de potenciar-ne el conjunt. La possibilitat que l’EMVIC utilitzi els espais i les instal·lacions del CAE i que des del CAE es dissenyin programacions de forma conjunta amb l’EMVIC, contribueix en gran mesura a l’èxit dels dos projectes considerats, en cadascun dels seus àmbits, models dels més emblemàtics del país.

El Patronat de la Fundació està format per diversos membres del Consistori de Vic i per representants il·lustres de la societat civil. La presidència de la Fundació recau en l’alcalde de Vic.

 

Presidenta
Anna Erra i Solà, alcaldessa de Vic (CDC)

Vicepresidenta
Susagna Roura i Pujols, regidora de Cultura (CDC)

Secretari
Àlvar Solà i Serrabou, regidor d’Educació (CDC)

Vocals

Joan Ballana i Gonzàlez, regidor de l’Ajuntament de Vic (ERC)

Josep Salom Ges, representant dels municipis de la comarca que tenen una activitat permanent a l’EMVIC i Alcalde de Tona (CDC)

Enriqueta Anglada d’Abadal, fundadora i exdirectora del Cor Cabirol i de la Coral Canigó

Lluís Anglada de Ferrer, director del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i representant del Patronat d’Estudis Osonencs

Jaume Ayats Abeyà, director del Museu de la Música de Barcelona

Joaquim Badia Armengol, advocat especialista en dret de fundacions i secretari de la Fundació del Gran Teatre del Liceu

Joan Oller Cuartero, director del Palau de la Música Catalana

Josep Saigí Grau, exinterventor municipal de l’Ajuntament de Vic

Pilar Soldevila García, economista i professora de la Universitat Pompeu Fabra

Víctor Sunyol Costa, escriptor i professor de literatura

 

Director general de la Fundació (amb veu i sense vot)
Montse Catllà Dot

Directora de l’EMVIC (amb veu i sense vot)

Secretària d’actes (amb veu i sense vot)

 

Per a més informació, cliqueu aquí.

ECONÒMIC
 
Tal com detalla la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació L’Atlàntida com a fundació privada sense ànim de lucre, garanteix la transparència de la seva gestió i anualment publica els comptes auditats.
 
Per consultar l’informe d’auditoria dels comptes del 2012, cliqueu aquí

Per consultar l’informe d’auditoria dels comptes del 2013, cliqueu aquí

Per consultar els comptes anuals i l’informe d’auditoria del 2014, cliqueu aquí

Per consultar els comptes anuals i l’informe d’auditoria del 2015, cliqueu aquí

Per consultar l’informe d’auditoria dels comptes del 2016, cliqueu aquí
 
Per consultar l’informe d’auditoria dels comptes del 2017, cliqueu aquí
 
CONVENIS
 
La Fundació L’Atlàntida renova anualment convenis amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
 
Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2013, cliqueu aquí

Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2014, cliqueu aquí

Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2015, cliqueu aquí

Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2016, cliqueu aquí
 
Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2017, cliqueu aquí
 
La Fundació L’Atlàntida, constituïda l’any 1990, té com a objectiu impartir l’ensenyament musical en tots els graus i nivells que permet la regulació legal vigent i gestionar equipaments culturals de titularitat pública o privada mitjançant la programació d’activitats musicals, teatrals, artístiques i culturals. És, doncs, voluntat de la Fundació, col·laborar amb diferents entitats i institucions vinculades al sector educatiu o cultural.
 
Per consultar els convenis de col·laboració formalitzats el 2015, cliqueu aquí

Per consultar els convenis de col·laboració formalitzats el 2016, cliqueu aquí

Per consultar els convenis de col·laboració formalitzats el 2017, cliqueu aquí
 
Per consultar els convenis de col·laboració formalitzats del primer semestre de 2018, cliqueu aquí
 
CONTRACTACIÓ SERVEIS / PERSONAL
 
Per consultar contractes formalitzats del 2014 al 2017, cliqueu aquí
 
Per consultar contractes formalitzats del 2017 i 2018, cliqueu aquí.

 

 

 

CONCURS NEGOCIAT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL DISSENY I LA PROGRAMACIÓ D’UNA PÀGINA WEB PER A L’ATLÀNTIDA, CENTRES D’ARTS ESCÈNIQUES D’OSONA, UNA PÀGINA WEB PER A L’ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI DE VIC I DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA INTRANET COMPARTIDA PER ALS DOS SERVEIS
 
Per consultar els requeriments i les condicions del concurs clicar aquí.
 
RESOLUCIÓ CONCURS NEGOCIAT:
 
Atès que el 22 de desembre de 2017 la Fundació L’Atlàntida va obrir un concurs negociat per a l’adjudicació del disseny i la programació d’una pàgina web per a L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona, una pàgina web per a l’Escola de Música i Conservatori de Vic i per a la construcció d’una intranet compartida per als dos serveis.
 
Atès que fins al 25 de gener de 2018 tres empreses van presentar la documentació pertinent per participar en el concurs.
 
Atès que durant les darreres setmanes les tres empreses concursants han presentat i defensat les seves respectives propostes.
 
La comissió de valoració ha resolt que:
 
L’empresa que ha obtingut major puntuació en la totalitat del concurs ha estat la número 3.
 
Puntuació:
 
web
 
Vic, 16 de febrer de 2018
 
La Fundació L’Atlàntida disposa d’un reglament de règim intern a fi de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació en tots els procediments de contractació; i també que l’adjudicació dels contractes es faci a l’oferta més avantatjosa des del punt de vista econòmic.

Per descarregar-vos el document complet en format PDF cliqueu aquí.

 

Amb data 3 de juny de 2011, el Patronat de la Fundació L’Atlàntida va aprovar una modificació de pressupost, que inclou una partida dedicada a cedir el cost dels espais de L’Atlàntida, per a l’organització de dos espectacles l’any, promoguts per entitats sense ànim de lucre dedicades al desenvolupament social o a pal·liar situacions d’exclusió social.
Per poder sol·licitar la cessió gratuïta dels espais de L’Atlàntida, cal seguir la omplir el següent formulari per a la cessió gratuïta d’espais.
CONVOCATÒRIA PER A PLACES VACANTS D’ACOMODADORS/ES A LA FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA
 
FINALISTES DE LA SEGONA FASE:
 
Aspirants APTES seleccionats per a les places d’acomodador/a:
 
101
103
112
122
124
125
137
 
Aspirants APTES que queden en borsa:
 
134
133
117
106
111
126
130
102
 
Aquells aspirants que hagin superat el procés selectiu i no siguin proposats per incorporar-se en data 1 de desembre passaran a formar part de la borsa de treball per cobrir futures places vacants d’acomodadors/es.
La vigència de la borsa serà de dos anys a partir de la finalització del procés de selecció o abans, en el supòsit que s’esgoti.
 
EXCLUSIÓ DE LA BORSA:
Seran causa d’exclusió de les borses les següents situacions:
a) La renúncia voluntària de l’interessat.
b) La falta sobrevinguda d’algun dels requisits necessaris per formar part de la borsa.
c) La renúncia sense causa justificada al lloc ofert, realitzada en el moment de l’oferta, prèviament a la presa de possessió o amb posterioritat a la mateixa.
d) Quan es reiteri en tres trucades l’omissió de resposta o impossibilitat de localització en 24 hores.
e) El canvi de la disponibilitat proposada per l’aspirant en el moment de la selecció.
 
FINALISTES DE LA PRIMERA FASE:
 
Únicament passaran a la fase següent els codis que detallem a continuació:
 
101
103
106
107
111
112
113
116
117
118
122
124
125
126
128
129
130
133
134
137
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA:
 
La Fundació L’Atlàntida convoca 6 places per a realitzar feines d’acomodació.
 
FUNCIONS I TASQUES:
– Recepció, informació i resolució de dubtes del públic.
– Control d’accés al teatre i a la sala.
– Acomodar el públic.
– Distribució de programes i material informatiu dels esdeveniments.
– Control de porta d’artistes i vigilància de les instal·lacions per al compliment del pla de seguretat.
– Encartaments
– Tasques de suport a les activitats pròpies de la Fundació.
 
REQUISITS MÍNIMS:
Persona puntual, organitzada, flexible i amb compromís amb l’organització.
– Flexibilitat horària.
– Domini perfecte del català.
– Disponibilitat d’incorporació immediata.
– Bona disposició per treballar en equip.
– Habilitats comunicatives.
 
Altres aspectes que es valoraran:
– Experiència en tasques similars.
– Estudis en àmbits artístics (teatre, música, dansa, cinema, fotografia…)
– Coneixement d’altres idiomes.
– Residir a Osona.
– Bona predisposició per realitzar cursos de formació.
– Sensibilitat i interès per la música i les arts escèniques.
 
Jornada i horari:
La jornada de treballa serà de 3,25 hores/setmanals o bé 13,5 hores/mensuals. L’horari de treball serà flexible en funció de la programació de l’Atlàntida i de la disponibilitat del treballador/a.
 
Salari brut anual:
El salari serà de 10,10 € bruts/hora treballada.
 
PROCÉS DE SELECCIÓ:
El procés de selecció consta de dues fases:
 
PRIMERA FASE: valoració del currículum tenint en compte el perfil d’aquesta convocatòria.
Els candidats/tes han d’omplir el formulari que trobaran penjat al web de L’Atlàntida i adjuntar-hi el seu currículum.
S’atorgarà un codi personal a cada candidat un cop es confirmi la recepció del currículum. Els currículums seran contrastats i posteriorment valorats.
En el cas que el grup de finalistes superi les 20 persones, es procedirà a dur a terme una dinàmica grupal. Si és inferior, es procedirà a passar a la segona fase (entrevista).
 
Al web de la Fundació es publicaran els codis corresponents als candidats finalistes.
 
SEGONA FASE: entrevista dels candidats finalistes amb la comissió de selecció.
L’horari s’establirà de comú acord.
Els candidats/tes que superin les dues fases de la convocatòria i no hagin estat seleccionats/des per a aquest lloc de treball, podran realitzar substitucions o ser contractats posteriorment si el lloc de treball quedés vacant.
 
Si la comissió de selecció ho considera oportú, es podrà realitzar més d’una entrevista als candidats finalistes. La comissió de selecció estarà formada per Mireia Triquell (servei local d’ocupació), Montse Catllà i Sara Lladó.
 
CALENDARI DEL PROCÉS SELECTIU:
11/10/17 – Publicació de la convocatòria.
De l’11 al 18/10/17 – Presentació de currículums a través del formulari.
20/10/17 – Publicació dels candidats finalistes de la primera fase.
Del 23 al 26/10/17 – Entrevistes.
27/10/17 – Publicació dels candidats seleccionats.
Del 28 al 31/10/17 – Presentació d’al·legacions.
 
INCORPORACIÓ AL LLOC DE TREBALL:
1 de desembre 2017
 

 

 

Comparteix

Ús de Galetes

www.latlantidavic.cat utilitza Cookies de tercers amb la finalitat de prestar un millor servei. Si contínua navegant està acceptant el seu ús. No obstant això, pot canviar la configuració de les Cookies. Veure política

ACEPTAR
Aviso de cookies