Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Procés de selecció del director/a de l'Escola de Música i Conservatori de Vic

RESULTATS FINALS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Clica aquí per consultar la resolució de la comissió de selecció.

BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Clica aquí per accedir a les bases.

Procés de selecció de la borsa de treball de personal d’acomodació pel Teatre l’Atlàntida

RESULTAT FINALS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Clica aquí per accedir al llistat.

RESOLUCIÓ DE LA SEGONA FASE DE LA CONVOCATÒRIA

Clica aquí per accedir al llistat provisional.

RESOLUCIÓ DE LA PRIMERA FASE DE LA CONVOCATÒRIA

Clica aquí per accedir al llistat definitiu.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1.- OBJECTE

L’objecte és la creació d’una borsa per proveir llocs de treball de La Fundació L’Atlàntida per realitzar feines d’acomodació.
Les funcions i tasques del lloc de treball són:

 • Recepció, informació i resolució de dubtes del públic.
 • Control d’accés al teatre i a la sala.
 • Acomodació del públic.
 • Distribució de programes i material informatiu dels esdeveniments.
 • Control de porta d’artistes i vigilància de les instal·lacions per al compliment del pla de seguretat.
 • Tasques de suport a les activitats pròpies de la Fundació.
 • Tasques de suport a les taquilles de L’Atlàntida.

Jornada i horari

La jornada de treball serà de mínim 9 hores mensuals. L’horari de treball serà flexible en funció de la programació de L’Atlàntida i de la disponibilitat del treballador/a.

Salari brut anual

El salari serà de 10,50 € bruts / hora treballada.

2.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 • Edat: mínim 18 anys (en data 1 d’octubre 2023)
 • Llengua catalana: nivell de suficiència de la llengua catalana (nivell C1).
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Flexibilitat horària.
 • Disponibilitat d’incorporació immediata.

3. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador estarà format per dues persones de l’equip professional de Vic Ocupació i dues persones de la Fundació L’Atlàntida.

4. PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés de selecció consistirà en:

4.1 PRIMERA FASE (màxim 4,25 punts): Valoració del currículum tenint en compte el perfil d’aquesta convocatòria.

Els candidats/tes han d’omplir el formulari que trobaran penjat al web de L’Atlàntida i adjuntar-hi el seu currículum. https://latlantidavic.cat/ca, apartat “Treballa amb nosaltres”.

S’atorgarà un codi personal un cop es confirmi la recepció del currículum. Els currículums seran contrastats i posteriorment valorats.

En aquesta fase s’avaluaran els aspectes següents:

 • Tenir disponibilitat els matins (de 8.30 h a 14 h) i/o tardes (de 14 h a 19 h) i/o vespres (de 19h a 23h) entre setmana i/o caps de setmana.
 • Experiència en tasques similars.
 • Estudis reglats en àmbits artístics (teatre, música, dansa, cinema, fotografia, etc.) .
 • Coneixement d’altres idiomes.
 • Residència a Osona.
 • Formació en primers auxilis (mínim 8h).

(*) Tots aquests aspectes han de quedar reflectits al CV i en cas de superar totes les fases del procés de selecció s’haurà d’acreditar aportant la documentació en el termini establert al calendari d’aquestes bases. Si no s’acrediten serà motiu d’exclusió de la borsa.

Les persones que obtinguin una puntuació en la PRIMERA FASE mínima de 2,5 punts, seran les que tindran accés a participar en la SEGONA FASE.

4.2 SEGONA FASE (màxim 7,5 punts): entrevista per competències i dinàmica grupal

A l’entrevista i la dinàmica grupal es valoraran les següents competències i coneixements:

 • Puntualitat, proactivitat, organització i flexibilitat, amb compromís vers la feina i l’entitat.
 • Treball en equip.
 • Habilitats comunicatives i orientació a les persones.
 • Coneixement del projecte cultural i educatiu de L’Atlàntida.
 • Bona predisposició per realitzar formacions.

Es farà una entrevista personalitzada eliminatòria. La puntuació màxima de l’entrevista serà de 5 punts i per superar-la caldrà haver obtingut un mínim de 3 punts.

Posteriorment es durà a terme la dinàmica grupal, que no és eliminatòria i té una puntuació màxima de 2,5 punts.

4.3 PROVA DE LLENGUA CATALANA. De caràcter obligatori i eliminatori.

Queden exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment el nivell de llengua catalana. Aquesta prova tindrà un resultat d'exercici d’“apte/a” o “no apte/a”, de manera que quedaran excloses del procés selectiu les persones que obtinguin un “no apte/a”.

4.4 PROVA DE LLENGUA CASTELLANA. De caràcter obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

5.- RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Al web de la Fundació es publicaran els resultats de cada fase a través dels codis personals que s’hauran atorgat en el moment de la recepció online del formulari. https://latlantidavic.cat/ca, apartat “Treballa amb nosaltres”.

Els candidats/tes que superin les dues fases de la convocatòria quedaran en borsa per ordre de puntuació i, un cop presentada la documentació acreditativa, s’avisaran per treballar seguint aquest ordre. La borsa té una vigència de dos anys.

6.- CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA*

 • 10 de juliol - Publicació de la convocatòria
 • Del 10 al 20 de juliol - Presentació de currículums a través del formulari.
 • 6 de setembre - Publicació de les persones finalistes de la primera fase.
 • 7 i 8 de setembre - Presentació d’al·legacions 1a fase
 • Del 20 a l’22 de setembre – Entrevistes i dinàmica grupal.
 • 27 de setembre - Publicació de les persones seleccionades.
 • 28 i 29 de setembre - Presentació d’al·legacions.
 • 2 i 3 d’octubre - Presentació de documentació acreditativa.
 • 5 d’octubre - Resolució definitiva.

*El calendari podrà ser modificat per l’organització i, en aquest cas, s’informarà al web de la Fundació.

*Per presentar-se a la convocatòria cal tenir disponibilitat les dates que anunciem en el calendari de la convocatòria.

*Les persones candidates que no es presentin a les cites previstes quedaran desqualificades.

*Per a qualsevol al·legació cal enviar un correu electrònic a [email protected] dins el termini establert. L’assumpte del correu ha de ser “Borsa d’acomodació”.

7.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR per acreditar els requisits de la FASE 1.

Aquesta documentació s’haurà presentar en el moment de superar les dues fases del procés de selecció.

En cas de no presentar-la, la persona quedarà exclosa de la borsa.

 • Data de naixement: DNI o NIE.
 • Nivell C1 de català: certificat d’estudis o títol oficial. (Si no se’n disposa tindrà l’opció de passar una prova).
 • Experiència en tasques similars: informe de vida laboral, contractes laborals i/o certificats de funcions.
 • Estudis en àmbits artístics (teatre, música, dansa, cinema, fotografia, etc.): titulació acabada o resguard de matrícula si s’està cursant actualment.
 • Coneixement d’altres idiomes: títols oficials equivalents als nivells B1, B2, C1 o C2.
 • Residència a Osona: volant d’empadronament.
 • Formació en primers auxilis (8h): títol d’un organisme oficial.

8.- INCORPORACIÓ AL LLOC DE TREBALL

Octubre del 2023

 

Borsa de suplències de personal de sala per a feines puntuals

Si tens ganes de treballar amb l’equip de sala de L’Atlàntida i compleixes tots els requisits, apunta’t a la nova borsa!


BUSQUEM:

 • Joves de 18 a 30 anys
 • Graduat/da en ESO
 • Domini del català
 • Disponibilitat per treballar matins i/o tardes entre setmana
 • Total autonomia

FUNCIONS I TASQUES

 • Control d’accés al teatre i a la sala
 • Acomodació del públic
 • Distribució de programes i material informatiu dels esdeveniments
 • Control de porta d’artistes i vigilància de les instal·lacions per al compliment del pla de seguretat
 • Tasques de suport a les activitats pròpies de la Fundació

COMPETÈNCIES

 • Persona puntual, organitzada i flexible, amb compromís amb la feina i l’entitat
 • Bona disposició per treballar en equip
 • Habilitats comunicatives i orientació a les persones
Formulari d'inscripció