La Fundació L’Atlàntida

La Fundació L’Atlàntida

La Fundació L’Atlàntida és una fundació privada, sense ànim de lucre, que té com a missió contribuir al lleure i a la formació dels ciutadans en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

Per portar a terme aquesta missió, la Fundació L’Atlàntida gestiona l’EMVIC (Escola de Música, Conservatori i Aules associades de Vic) i el CAE (Centre d’Arts Escèniques d’Osona). Un servei d’àmbit educatiu i un servei d’àmbit sociocultural entre els quals s’ha establert una relació de convivència i de col·laboració activa a fi de potenciar-ne el conjunt. La possibilitat que l’EMVIC utilitzi els espais i les instal·lacions del CAE i que des del CAE es dissenyin programacions de forma conjunta amb l’EMVIC, contribueix en gran mesura a l’èxit dels dos projectes considerats, en cadascun dels seus àmbits, models dels més emblemàtics del país.

La Fundació L’Atlàntida (abans Fundació Privada Estudis Musicals de Vic) va ser creada pel Patronat d’Estudis Osonencs el 4 de juliol de 1990 i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, per resolució del conseller de Justícia el 18 de setembre de 1990, amb el número 498. La fundació tenia per objecte impartir ensenyament musical mitjançant la creació o gestió d’una escola de música o conservatori. Dinou anys més tard, en el context de l’expansió dels equipaments culturals de Vic, la Fundació Estudis Musicals de Vic decideix una reforma estatutària, 18 de març de 2009, on es canvia el nom (Fundació L’Atlàntida) i s’amplia l’objecte fundacional amb la gestió d’equipaments culturals i l’organització de qualsevol tipus d’acte relacionat amb la cultura. Això li permet presentar la seva candidatura per gestionar L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona (CAE), segons el concurs municipal per a la contractació dels serveis d’escola de música, conservatori i arts escèniques de Vic, convocat el 27 d’agost de 2009. El contracte resultant amb l’Ajuntament de Vic estableix que la concessió serà de 24 anys, amb períodes de pròrroga sotmesos a l’aprovació del consistori, prèvia presentació d’un contracte programa.

A partir de la renovació del Contracte-Programa 2017 - 2021 i amb la voluntat d'aprofundir en el procés analític i en la participació transversal, s'ha definit un nou Pla Estratègic 2019 - 2023 relatiu als dos serveis municipals que gestiona la Fundació.

Per consultar les línies i els objectius generals del Pla Estratègic de l'EMVIC i de L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona, podeu fer clic aquí.

Per consultar el Pla Estratègic amb més detall fes clic aquí.