Condicions de contractació

L'adquisició d'una entrada, abonament o invitació de la Fundació L’Atlàntida (en endavant, entrada) representa l'acceptació de les condicions següents:

1. L'entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, la Fundació L’Atlàntida no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, estripada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà la Fundació L’Atlàntida a privar l'accés al seu portador. En aquests casos, la Fundació L’Atlàntida declina tota responsabilitat.

2. És condició per a l'admissió disposar de l'entrada completa i en bon estat. L'entrada s'haurà de conservar fins a la sortida del recinte.

3. La Fundació L’Atlàntida es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, com també de decretar la suspensió de l'espectacle. Una vegada adquirida l'entrada no es podrà canviar, ni se’n podrà retornar l’import, excepte per cancel·lació de l'esdeveniment, cas en què la Fundació L’Atlàntida es compromet a la devolució de l’import. No obstant això, en el cas d’admetre qualsevol canvi d’entrades per causes no imputables a la Fundació L’Atlàntida, aquesta es reserva el dret de cobrar un càrrec en concepte de despeses de gestió de canvi.

4. Com a norma general, no es permetrà l'entrada de públic a la sala durant la interpretació de les obres. És potestat de la Fundació L’Atlàntida permetre l'entrada al recinte un cop començat l'espectacle.

5. La Fundació L’Atlàntida es reserva el dret d'admissió. El portador d'aquesta entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte. La Fundació L’Atlàntida no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.

6. El portador de l'entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i el personal del recinte, com també a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d'alarmes abans d'accedir al recinte, i a no menjar, beure ni fumar a l'interior. També es prohibeix l'entrada d'animals, excepte els gossos d'assistència.

7. La Fundació L’Atlàntida es reserva tots els drets d'imatge i de propietat intel·lectual de l'espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, filmar o enregistrar, com també entrar al recinte amb qualsevol objecte o producte que la Fundació L’Atlàntida consideri perillós o que estigui prohibit per la normativa vigent.  A aquests efectes, el portador de l'entrada autoritza la Fundació L’Atlàntida a efectuar, d'acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d'accés.

8. La Fundació L’Atlàntida no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l'estada al seu recinte.

9. Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l'espectacle, s'haurà d'adreçar a la Fundació L’Atlàntida amb la presentació d'aquesta entrada.