Normativa d'ús d'espais

Per formalitzar el contracte de lloguer cal que accepteu el pressupost corresponent i entregueu una còpia signada de la normativa d'ús d'espais de L'Atlàntida que us podreu descarregar en el següent pdf. 

Aquesta normativa pretén definir i regular l’ús dels espais de L’Atlàntida Centre d’Arts Escèniques d’Osona per part d’entitats culturals, socials o educatives externes, empreses privades de producció escènica, o particulars per a un ús òptim de les instal·lacions d’aquest equipament de titularitat municipal.

S'aplica a:

 • Sala 1 Ramon Montanyà
 • Sala 2 Joaquim Maideu
 • Sala 3 Joan Anglada
 • Pati de Grades
 • Foyer Sala 1
 • Foyer Sala 2
 • Sala d’assaig 1
 • Sala d’assaig 2
 • Aula EMVIC 20
 • Espai I 50
 • I totes les dependències generals: accessos, camerinos, lavabos, etc...

Normes generals

1. Ús i funcionament

L’ús i funcionament dels diversos espais i dependències de L’ATLÀNTIDA es troba sotmès al Patronat de la Fundació L’Atlàntida i al reglament que es detalla a continuació:

 • Els actes que organitza i gestiona la Fundació L’Atlàntida seran considerats actes amb prioritat
 • L’entitat externa que vulgui fer ús de les instal·lacions de L’Atlàntida no podrà sotsarrendar ni cedir aquest ús a tercers
 • L’entitat externa respondrà de qualsevol reclamació que puguin formular persones físiques i/o jurídiques, en relació amb l’objecte de la cessió
 • Els treballadors de L’Atlàntida tindran lliure accés als actes organitzats per entitats externes
 • Qualsevol qüestió que no estigui inclosa en aquest reglament serà resolta per la comissió responsable de la Fundació L’Atlàntida

2. Formalització de sol·licituds i contractes

Per tal de poder utilitzar qualsevol de les sales o dependències de l’equipament s’haurà de sol·licitar sempre per escrit a la Fundació L’Atlàntida, per correu electrònic, amb un mínim de 30 dies d’antelació a l’activitat prevista, segons el formulari de la pàgina web.

La Fundació L’Atlàntida donarà l’autorització corresponent un cop analitzada la sol·licitud i acordats els termes de l’ús de les dependències. A continuació, i com a mínim 15 dies abans de l’activitat, se signarà un contracte.

3. Abonament del lloguer i serveis tècnics

L’usuari haurà d’abonar el 10 % de l’import del lloguer i serveis tècnics en el moment de fer la reserva. I la resta una setmana abans del desenvolupament de l’acte.

4. Temporalització i canvis

L’autorització es considerarà amb l’exclusiva finalitat de realitzar l’activitat per a la qual s’atorgui i expirarà quan s’acompleixi el termini establert, sense necessitat de previ requeriment.

Els usuaris no podran introduir variacions en l’horari autoritzat, i en cas que calguin, hauran de ser comunicades als responsables amb un mínim de 48 hores d’anticipació i per escrit, i aquests decidiran la viabilitat del canvi.

El muntatge i el desmuntatge de l’activitat, que també serà a càrrec de l’usuari, s’haurà d’adequar als horaris acordats.

La Fundació L’Atlàntida té en tot moment la facultat d’anul·lació del permís d’utilització.

5. Ús de mobles i immobles

L’usuari té dret a l’ús dels mobles i immobles que quedin establerts en el contracte; es compromet a no deteriorar ni malmetre les instal·lacions ni els béns mobles, i serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats, i de les despeses que originin.

6. Ús del material tècnic

Tot el material tècnic de les sales serà manipulat pels tècnics de L’ATLÀNTIDA i aquests decidiran la conveniència de la intervenció d’altres persones a càrrec de l’usuari.

El personal fix de les sales estarà a disposició de l’usuari en funció dels termes del contracte, segons la relació de possibilitats i tarifes definides en el quadre de serveis.

7. Venda d’entrades

Si l’activitat requereix venda d’entrades, cal que es faci mitjançant el sistema propi de venda online i taquilles de L’Atlàntida. Prèviament caldrà acordar els preus, els descomptes i períodes de venda amb el departament de comunicació de L’Atlàntida.

8. Drets d’autor

L’usuari es farà càrrec dels drets d’autor que es desprenguin de les seves activitats i en farà la liquidació corresponent a SGAE o altres.

9. Difusió/publicitat

En el cas que la Fundació col·labori amb l’acte que s’organitza, l’entitat externa ho farà constar en els materials de difusió amb la frase “En col·laboració amb L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona”.

Abans de la publicació de qualsevol element de difusió en el qual es faci referència a L’Atlàntida, com ara programes, cartells o anuncis, caldrà obtenir el vistiplau del departament de comunicació de la Fundació L’Atlàntida.

10. Condicionals generals de convivència

Els usuaris es comprometen a seguir les indicacions del personal de l’equipament i a complir les condicions quant a sorolls, neteja, horaris i altres condicions generals que es puguin establir en un moment determinat per tal de corregir alteracions no previstes.

No es podrà superar en cap cas l’aforament dels diferents espais. El no compliment d’aquesta clàusula provocarà la suspensió de l’acte.

11. Garanties avals i assegurances

Segons la tipologia de l’activitat, la Fundació podrà incloure al contracte:

 • Una garantia en metàl·lic, en qualsevol de les condicions admeses per la legislació vigent
 • La contractació d’una assegurança per tal de garantir la utilització correcta i la conservació del local

Normes d'ús de les sales

L’entitat externa es farà responsable de complir i fer complir les normes següents:

 1. No es pot fumar en cap dependència de L’Atlàntida.
 2. A les sales, no s’hi pot entrar amb begudes o menjar, ni amb paraigües molls o d’altres objectes que puguin deteriorar el mobiliari o la decoració, o que impedeixin o dificultin la comoditat dels altres usuaris.
 3. El responsable de cada espectacle haurà d’avisar el responsable de la sala del començament de l’acte un quart d’hora abans d’aixecar el teló o de l’inici. L’usuari no retardarà sense motiu el començament de l’acte i, si hi ha causes imprevistes d’evident impediment, ho farà sempre amb l’acord dels responsables de la sala o les sales.
 4. No es pot accedir a les sales amb cotxet.
 5. Si s’han de fer filmacions o enregistraments s’haurà de sol·licitar prèviament als responsables de L’ATLÀNTIDA.
 6. No hi podrà haver persones dretes a la sala mentre duri l’espectacle. En cas d’espectacles de nombrosa participació a l’escenari, l’usuari es farà responsable que els actuants s’esperin als camerinos, a l’escenari o annexos, o bé tinguin un seient reservat a la sala. En cap cas podran estar en altres dependències de l’equipament.
 7. Només es permet l’accés de vehicles per a la càrrega i descàrrega a l’espai destinat a aquesta finalitat i per causes directament relacionades amb el desenvolupament de l’espectacle.
 8. Les sales s’obriran mitja hora abans de començar l’activitat. Un cop començada l’activitat no s’hi permetrà l’entrada, excepte en casos acordats amb la cap de sala. L’usuari es compromet a no retardar el desmuntatge més enllà del temps acordat.